วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

‪โปรดเกล้าฯ

15 ม.ค. 2019
706

“ร.10” ‪โปรดเกล้าฯ‬ แต่งตั้ง “บิ๊กเบรฟ” นายพล Reconนาวิกโยธิน สุดแกร่ง เป็น”หัวหน้าสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน ๒ นาย ดังนี้

๑.พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอก) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

๒.พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงาน ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ บิ๊กเบรฟ พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี อดีตรองผบ.นย. และอดีตผช.ทูตทหารเรือประจำกรุงพนมเปญ กัมพูชา เป็นนายทหาร ที่มีความแข็งแรง ระเบียบวินัย เปีะ และรักการต่อยมวยไทย

error: Content is protected !!