วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพบี้” ชี้ ทหารต้องอยู่ในกรอบ ของระเบียบวินัย

08 ม.ค. 2019
96

“แม่ทัพบี้” ชี้ ทหารต้องอยู่ในกรอบ ของระเบียบวินัย ต้องไม่ประพฤตินอกกรอบ ที่เป็นจุดอ่อน ทำหน่วยเสื่อมเสีย

“แม่ทัพบี้ “ พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยที่มีความพร้อมมากที่สุดในกองทัพบก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนปัจจุบัน การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้

ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าบทบาทหน้าที่ป้องกันชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆของประเทศ

บทบาทหน้าที่ของกองพลทหาราบที่ 9 มีความสำคัญยิ่งของกองทัพบกและประเทศชาติ

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกำลังพลตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของกองพลทหารราบที่ 9 ในการเตรียมกำลังให้มีความพร้อม

รวมถึงขอให้กองพลทหารราบที่ 9 เป็นต้นแบบตัวอย่างของการฝึกที่มีจิตใจเข้มแข็ง ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของความเป็นทหาร ทุ่มเท เสียสละ ความเป็นครอบครัวเดียวกัน

การเป็นทหารต้องอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย ต้องไม่มีการประพฤตินอกกรอบ ที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งนำมาความเสื่อมเสียของหน่วย

รวมทั้งช่วยกันดูแลปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ อย่าให้มีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด. หรือสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนากองทัพบกให้มีปรัสิทธิภาพอย่างสูงสุด

error: Content is protected !!