วันเสาร์, 8 พฤษภาคม 2564

Step Closer….. ก้าวไปอีกขั้น!!

07 ม.ค. 2019
161

“โปรดเกล้าฯ ตั้ง”บิ๊กแดง-องคมนตรี อำพน” เป็น บอร์ด สำนักงานทรัพย์สินฯ พร้อมเปลี่ยน ที่ปรึกษาฯใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.กบ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และ บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 เป็น กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ราขกิจจานุเบกษา :…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่งต้ังท่ีปรึกษาสำนักงานทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ แล้วนั้น

บัดน้ี ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งต้ังกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น และปรับปรุง ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ใน การบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ และให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้ง ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้
๑. แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายอำพน กิตติอำพน กรรมการ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการ

๒. ให้ที่ปรึกษาสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตาแหน่ง
พลเอก จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ นายวิชา วรมาลี นายณรงค์วิทย์ ฉัตรพัฒน์
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษา พ้นตำแหน่ง

๓. แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ท่ีปรึกษา
นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก ที่ปรึกษา นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ท่ีปรึกษา

error: Content is protected !!