วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“บิ๊กน้อย” นำทีม รับฟังความคิดเห็นประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

26 ธ.ค. 2018
121

“บิ๊กน้อย” นำทีม รับฟังความคิดเห็นประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เร่งแก้ไขราคายางพารา ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

“บิ๊กน้อย” พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและ รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

โดยมีคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นำศาสนา ผู้แทนภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้าร่วมประชุม

มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในห้วงที่ผ่านมาทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน

การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นควบคู่กับ การดำเนินยุทธศาสตร์คนดี คือเจ้าหน้าที่รัฐต้อง ปลอดยาเสพติดด้วย งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ งานยุติธรรมชุมชน งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ

รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน งานพัฒนาอาชีพ การศึกษาที่เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพให้มีงานทำ มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูง งานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่รักษาความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตอบปัญหาและชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางและพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้รัฐสนับสนุนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันต์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาตอบปัญหาและชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ด้วย

พลเอกสุรเชษฐ์ ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมทางการศึกษาและนิทรรศการ “อาชีวสร้างสุข สู่ชายแดนใต้” ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมาระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จนได้รับคำชื่นชมจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ว่าถือเป็นแนวหน้าในการพัฒนาการศึกษาของอาเซียน

error: Content is protected !!