วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ปลัดฯณัฐ” ปิดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง”

 

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้กับ ผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จัดขึ้น 17-19 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลซิตี้

โดยการสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ประชาชนจิตอาสา ความมั่นคงภายในประเทศ และความมั่นคงของชาติ

และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมกิจกรรมกรณีศึกษาโครงการสาธารณะประโยชน์การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อต่อยอดในการทำ โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน 3โครงการใน3ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ

error: Content is protected !!