วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

บิ๊กแซ” ปลุก “เครือข่ายสีขาว เพื่อความมั่นคง” รัก สามัคคี ปรองดอง ปกป้องสถาบัน

 

“บิ๊กแช” พลเอกวิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่ายสีขาว เพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ จำนวน 120 คน ใน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ที่ โรงแรมรอยัลซิตี้

เพื่อสร้างความร่วมมือและ
ขับเคลื่อน สื่อมวลชนในเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการเทิดทูน ป้องกัน

รวมทั้งตอบโต้ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในการน้อมนำแนวพระราชดาริ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

โดยยัง มี ทีมขุนศึก มารณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับชุมชนในพื้นท่ี และการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตลอดจน ช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานความมั่นคง

error: Content is protected !!