วันพุธ, 29 กันยายน 2564

เวทีประกวด..ฝีมือของ”นักบิน” ทัพฟ้าไทย

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี รวมเครื่องบินรบ ทุกรุ่น ของทอ. ใช้กำลัฃทางอากาศ ทิ้งระเบิดลงเป้าหมาย ใครแม่น ไม่แม่น !!

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ชมการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีและ แสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศ ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็น “เวทีประกวดฝีมือของนักบิน” เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกำหนดให้หน่วยที่ใช้กำลังทางอากาศทุกหน่วย

รวมถึงหน่วยต่อสู้อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกำลังพล อากาศยาน

รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ๒ ประเภทการแข่งขัน 13 ชนิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขันทั่วไป จำนวน 8 ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
1.การปฏิบัติภารกิจรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ
2. การบินค้นหาและช่วยชีวิต
3.การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
4.การบินรับ-ส่งข่าวสารทางทหาร
5. การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน
6. การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด
7.การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
8 การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ประเภทการแข่งขันภายใน จำนวน 5 ชนิดการแข่งขัน ได้แก่
1 การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี
2. การบินควบคุมไฟป่า
3. การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ
4. การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน
5.การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี

โดยการแข่งขันทุกประเภท จะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมาย พร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก

ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกำลังทางอากาศได้

รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบและที่ไม่ใช่การรบ
และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ

กองทัพอากาศจึงได้นำอากาศยาน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ทำการแสดงศักยภาพและจำลองการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประเภทต่างๆ

กองทัพอากาศ “มุ่งมั่น” ที่จะพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างความยั่งยืน
ส่งเสริมให้กำลังพลมีความ “มั่นคง” ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิ
สร้างความ “มั่นใจ” ในการปกป้องแก้ไขปัญหาชาติ และพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน

ภาพ-ทอ.

error: Content is protected !!