วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

รองปลัดฯหมู” ขึ้นเหนือ เยี่ยม “ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ” มอบนโยบาย4 ข้อ….

““บิ๊กหมู”พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงาน
ทหาร จ.เชียงใหม่

โดยได้มอบนโยบาย4 ข้อ คือ 1.ด้านกำลังพล เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่มเติมตามที่ร้องขอ
2.ด้านสวัสดิการ เรื่องบ้านพักอาศัย
3.ด้านกิจการพลเรือน ช่วยเหลือประชาชนบริเวณรอบๆศูนย์
4.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

error: Content is protected !!