วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

Gulf of Thailand Maritime Law Enforcement Initiative, Commanders’ Forum”

“Gulf of Thailand Maritime Law Enforcement Initiative, Commanders’ Forum” ศรชล.ทัพเรือ จับมือ APCSS สหรัฐฯ กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ถกความร่วมมืออ่าวไทย เล็งเป้า อ่าวไทยเป็นพื้นที่ปลอด การทำการประมงผิดกฎหมาย

บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) และ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

เรื่อง“การประชุมบังคับบัญชาว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ตามกรอบความร่วมมืออ่าวไทย Gulf of Thailand Maritime Law Enforcement Initiative, Commanders’ Forum” ครั้งที่ 6 ระหว่าง 11 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ

โดยมีผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายทางทะเลจากประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศผู้สังเกตการณ์ 2 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วมการประชุม

เพื่อหารือเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกัน ระดับภูมิภาค

การประชุมผู้บังคับบัญชาว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ตามกรอบความร่วมมืออ่าวไทย หรือ Gulf of Thailand Maritime Law Enforcement Initiative, Commanders’ Forum ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2555 โดยเป็นความริเริ่มจากคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน (US mission to ASEAN) เพื่อเป็นเวทีหารือในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยและบริเวณใกล้เคียง ของหน่วยยามฝั่งและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทะเลของประเทศที่มีเขตแดนทางทะเลติดกับอ่าวไทย

ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม การประชุมได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย โดยขณะนั้นกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นผู้แทนประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สำหรับการประชุมผู้บังคับบัญชาฯ ครั้งที่ 6 ได้กำหนดหัวข้อหลักในการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกันในพื้นที่อ่าวไทยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ อีกครั้งหนึ่ง

โดยครั้งนี้ ศรชล. ซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณการในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสหรัฐฯ

การประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีประเทศสมาชิกหลัก 4 ประเทศเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังได้เชิญ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วมในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ด้วย

โดยมีสถาบัน DKI APCSS ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ร่วมทำหน้าที่ดำเนินการประชุม การประชุมจะเปิดโอกาสให้ทุกประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานใน ศรชล. ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา IUU จำนวน 4 หน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ กรมประมง และกรมเจ้าท่า โดยการประชุมจะประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. การดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศรชล.
3. การฟังบรรยายสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ
4. การหารือแบบทวิภาคี

ผลจากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะประเทศไทยที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหา IUU เป็นวาระแห่งชาติ จะได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหา IUU ร่วมกันไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมให้พื้นที่อ่าวไทยเป็นพื้นที่ปลอดจากการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งจะช่วยดำรงรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

error: Content is protected !!