วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ผอ.รมน.มอบนโยบาย ปี 2562 กำชับเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปชช.

12 ธ.ค. 2018
163

 

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.รมน.
ได้มอบนโยบายให้กอ.รมน. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำให้ กอ.รมน. ยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” สร้างความเข้มแข็งของประชาชนระดับรากหญ้าโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน โดยใช้กลไกของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ได้มอบให้ กอ.รมน.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด, ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย, ปัญหาหนี้นอกระบบ, ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุข และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งปัญหาที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ให้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน วิเคราะห์ปัญหาหลัก ปัญหารองให้รอบด้านเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและส่งเสริม
ให้มีความร่วมมือเพื่อลดความขัดแย้ง

ส่วนเรื่องยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ กอ.รมน. สืบสาน ต่อยอดจากโครงการด้านต่างๆ มุ่งเน้นการปลูกป่าชุมชน
ที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้ว 20,000 กว่าแห่ง และจัดทำข้อมูลโดยเฉพาะการจัดที่ทำกินให้กับประชาชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสถานการณ์โลกให้ติดตามผลกระทบทางด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่อาจจะส่งผลกระทบเรื่องตลาดการเกษตรส่งผลต่อเกษตรกรของไทย ฉะนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามแนวทางของรัฐบาล อาทิการใช้สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงให้ลดลง การให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหาตลาดให้เหมาะสมกับผลผลิต
และดำเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำ

ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กอ.รมน. ดำเนินการสร้างเสริมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชาชน ในการใช้กฎหมายระดับต่างๆ ที่จำเป็น และให้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาพื้นที่ตามที่รัฐบาลมีแผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการในแต่ละจังหวัดไว้แล้ว

ทั้งนี้ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบ และพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

error: Content is protected !!