วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

อย่างสร้างสรรค์!

11 ธ.ค. 2018
414

 

คสช.เตือน แม้ปลดล็อค แต่ “กกล.รส.”ยังบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง และ การบริหารงานของรัฐบาล ..รับคำสั่ง หัวหน้าคสช.ไฟเขียว ทำกิจกรรมการเมืองได้ แต่เตือนนักการเมือง ทำอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักการประชาธิปไตย เหมาะสม ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ

ยันคสช.ยังเดินหน้าโรดแมพ สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้ง หลังประกาศยกเลิก 9 คำสั่ง

จาก ที่มี คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง “การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง” ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561 สาระสำคัญเป็นการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 9 ฉบับ ที่ได้เคยกำหนดไว้มาก่อนหน้านี้

ซึ่งการยกเลิกคำสั่งและประกาศดังกล่าวในคราวนี้มีเจตนาเพื่อเอื้อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า ในส่วนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะยังคงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรวมของประเทศ

พร้อมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเตรียมการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด การช่วยเหลือเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าถึงโครงการรัฐที่เป็นประโยชน์

รวมทั้งจะคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน

นอกจากนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในสาระสำคัญของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นฝ

ส่วนเรื่องใดที่เป็นกิจกรรมทางการเมือง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้ตาม กฎ กติกา และกฎหมายการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม คสช.จะยังคงดำเนินการไปตามโรดแมพเดิมที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองและทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักการประชาธิปไตย ใช้กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ยึดประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตเป็นหลัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

error: Content is protected !!