วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

บิ๊กตู่” เตรียมประชุม กอ.รมน.ทั่วประเทศ มอบนโยบาย

10 ธ.ค. 2018
145

“บิ๊กตู่” เตรียมประชุม กอ.รมน.ทั่วประเทศ มอบนโยบาย และฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน และการแถลงแผนการปฏิบัติงาน ปี62 ยึด แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี เป็นแนวทาง


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. จะเป็นประธาน การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ของ กอ.รมน. 11ธ.ค.61 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เผยว่า จะมีการเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญผ่านบอร์ดนิทรรศการ และสื่อมัลติมีเดียร์ในรูปแบบต่างๆของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ, ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1-5และกอ.รมน.ภาค 1–4

และการนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปโดยวีดิทัศน์

เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ในปีที่ผ่านมาและความพร้อมในการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานในปี 2562

และเพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน.และหัวหน้าส่วนราชการ ด้านความมั่นคงได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจาก นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติต่อไป

โดยจะมี สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงานการรักษาความมั่นคงภายใน,ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน., ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร), และหัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี /ผอ.รมน. จะมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ประจำปี 2562 โดยให้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

error: Content is protected !!