วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ArmyLand”พร้อมต้อนรับ

06 ธ.ค. 2018
107

 

หมดยุค เข้าค่าย ปรับทัศนคติ เขตทหาร แต่มาเที่ยวได้…..เข้ามาได้ “บิ๊กตี๋” ลงนามกับ ก.ท่องเที่ยว

ทบ.ผุด แบรนด์ “ArmyLand”
”ปลุกกระแสท่องเที่ยว ในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก ทำ “แผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว”จับมือ “ก.ท่องเที่ยว เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กองทัพบก เตรียมปลุกกระแสท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ. 2561-2564) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในหน่วยทหาร

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา, การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬา เช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง กระโดดหอ ยิงปืน

และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีการพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่เขตทหารได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหาร ในปี พ.ศ.2523

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำนี้ ซึ่งมีความจุปริมาณน้ำ 1.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร ทางกองทัพบกยังดูแลแหล่งน้ำดิบสำรองนี้ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ยามหน้าแล้งอีกด้วย

พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช. ผบ.ทบ.ลงนามกับ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2560-2564 ) สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)

กองทัพบกได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.2561-2564 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองทัพบก ทั้งในด้าน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศ

จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกองทัพบก

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.2561-2564

ภายใต้แบรนด์ “Armyland” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ซึ่งจะส่งผล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพและประชาชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของทหาร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศชาติ และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

2.ความร่วมมือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกองทัพบก จึงได้ตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆดังนี้
2.1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบกในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบกตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

2.2 กองทัพบกพัฒนา และใช้แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

ภายใต้แผนงาน Armyland ที่มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็น 7 รูปแบบคือ การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชนในพื้นที่ ที่เป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

2.3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณและการให้ความรู้ด้านวิชาการการท่องเที่ยวให้แก่ กองทัพบก

2.4 ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก ที่มีความหลากหลาย

3.ผลบังคับใช้
ข้อตกลงนี้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ตามโครงสร้างการประสานงานระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกองทัพบก หากสถานการณ์และนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง ทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายได้ โดยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ลงนาม ณ ห้องประชุม 221 กองบัญชาการกองทัพบกวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช2561

error: Content is protected !!