วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” พร้อม”ดร.อ้อ”นำกำลังพล ทบ.ถวายราชสักการะ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธค.

04 ธ.ค. 2018
200

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อม “ดร.อ้อ” กฤติกา คงสมพงษ์ ภริยา และ นายกสมาคมแม่บ้านทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ กำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 สิริรวมระยะเวลา 70 ปี นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการ ความเดือดร้อนและความจำเป็นของราษฎรของพระองค์ท่าน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่

พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000โครงการ เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

พระองค์จึงทรงเป็นที่เทิดทูนและเคารพของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “กองทัพนั้น มีหน้าที่สำคัญหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการธำรงรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติไว้

เหตุนี้ทุกเหล่าทัพจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้สมบูรณ์ พร้อมทุกเมื่อทั้งในด้านยุทโธปกรณ์ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย และในด้านกำลังพลที่เข้มแข็ง องอาจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วน”

(พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย เมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙)
เพื่อเป็นการสดุดีถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กองทัพบกจึงได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพบกจักดำรงไว้ซึ่งการพิทักษ์ เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

error: Content is protected !!