วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“ผบ.สูงสุด” ตรวจเยี่ยม ให้การบ้าน อาจารย์ ครูฝึก นายทหารปกครอง กำลังพล รร.เตรียมทหาร

03 ธ.ค. 2018
604

“ผบ.สูงสุด” ตรวจเยี่ยม ให้การบ้าน อาจารย์ ครูฝึก นายทหารปกครอง กำลังพล รร.เตรียมทหาร ตระหนัก ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เป็น”เบ้าหลอม”ที่ดี ผลิตทหาร-ตำรวจ ยึดค่านิยมหลักของ บก.ทัพไทย

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ.นครนายก

โดยมี บิ๊กอ๊อด พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมคณะ ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวให้โอวาสแก่ผู้บริหาร,คณาจารย์และกำลังพลว่า โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังผลผลิตของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไปในอนาคต

ขอให้บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

และขอให้ทุกคนมีจิตวิญญาณความเป็นทหาร และมีทัศนคติที่ดีในการยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย

รวมทั้งจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนตามวินัยทหาร ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด

รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ,สมรรถภาพร่างกาย ,คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนเตรียมทหารทุกนายให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

error: Content is protected !!