วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

คิดก้าวไกล ก้าวทันสถานการณ์โลก

 

“ผบ.ทร.” เยี่ยม กกล.ป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด แนะ หมั่นฝึกฝน เตรียมกำลังให้พร้อม ย้ำทหารเรือ ต้องซื่อสัตย์ อดทน คิดก้าวไกล ก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน เมืองจันทบุรี

โดยมี บิ๊กเขียว พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต้อนรับ

โดย พลเรือเอก ลือชัย ได้แสดงความห่วงใยมายังกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หมั่นฝึกฝนและเตรียมกำลังให้พร้อมอยู่เสมอ

รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบสุขของประชาชนเป็นอันดับแรก

มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และอดทน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ความนึกคิด มีความคิดก้าวไกล ก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของกองทัพเรือและประเทศชาติ

และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน

สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกิดขึ้นตามที่ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้ กองทัพเรือรับผิดชอบ ในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมง ในน่านน้ำไทย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน

ซึ่ง กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว กองบัญชาการทหารสูงสุดจึงสั่งการให้ กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ขึ้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังทั้งสิ้นที่ปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน

โดยมี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการใช้กำลัง และควบคุมบังคับบัญชากำลังทหาร , ตำรวจ , อาสารักษาดินแดน , ราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ และกำลังอื่น ๆ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กองทัพเรือจึงมีคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

ตลอดจนเพื่อเป็นการ กำหนดอำนาจ การบังคับบัญชาของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต่อหน่วยกำลังต่าง ๆ ที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมอบให้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็น ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) รับผิดชอบในการป้องกันชายแดน ที่ติดต่อกับ ประเทศ กัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ทั้งทางบกและทางทะเล และให้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดตั้งกองกำลังด้าน จันทบุรี – ตราด (กจต.) เพื่อปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทั้งทางบกและทางทะเล ให้ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ภารกิจของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในปัจจุบัน คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครอง พื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีระยะทางตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและ จังหวัดตราดมีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร

error: Content is protected !!