วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

บิ๊กน้อย” นำประชุม “ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เร่งระด ติดตามงานทุกด้าน

27 พ.ย. 2018
115

 

บิ๊กน้อย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาฯ และ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 9/ 2561 ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการโดยการประสานงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแน่นแฟ้น

และ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาล ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

รวมทั้ง การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างยุติธรรมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดที่มีผลต่อความมั่นคง

ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่และทำ MOU ในการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุดจิตอาสา ญาลันนันบารู ลงพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มอาสาสมัครรักษาดินแดนทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง

การให้ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนเชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

การดำเนินการโครงการชุมชนศรัทธากำปงตักวา ตามหลักศาสนาที่ถูกต้องซึ่งดำเนินการ ไปแล้ว 1,863 หมู่บ้าน

สำหรับการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2462 ที่สำคัญได้แก่ การดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู

การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และการเดินหน้าประสานงานสร้างความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ ซึ่ง การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

error: Content is protected !!