วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ผบ.นรด.”นำถวายสักการะ “รัชกาลที่ 6 “

25 พ.ย. 2018
290

“ผบ.นรด.”นำถวายสักการะ “รัชกาลที่ 6 “ ใน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันสวรรคต ร.6….สืบสานพระราชปณิธาน ฝึก นักศึกษาวิชาทหาร บุคคลพลเรือน เยาวชน-ผู้ใหญ่ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละ

“บิ๊กแยม” พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) วางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”25 พฤศจิกายน

โดยทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ และวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

โดยมีภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วม วางพวงมาลา ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6ด้วย

ส่วนในพื้นที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ก็เปิดให้ร่วมวางพวงมาลาด้วยเช่นกัน

วันที่25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันที่ประชาชนชาวไทย จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ได้ทรงครองสิริราชสมบัติอยู่นั้น เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าพระองค์
ได้ทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การศึกษา การต่างประเทศ
รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่า ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็น นักศึกษาวิชาทหาร และกำลังพลสำรอง

ซึ่งกิจการเหล่านี้นับได้ว่าเป็นภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในการฝึกบุคคลพลเรือนทั้ง
เยาวชนและผู้ใหญ่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม อันเป็น
การสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเยาวชนผู้เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด รู้รักสามัคคี รวมถึงการเป็นกลุ่มพลังมวลชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพ และของรัฐบาล

error: Content is protected !!