วันพุธ, 22 กันยายน 2564

One Mine Cleared One Family Saved.

14 พ.ย. 2018
140

 

“ผบ.สูงสุด”เร่งTMAC เก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้หมด ในปี2566 เหลือ พื้นที่อันตราย 360 ตารางกิโลเมตร ใน 10 จังหวัด จากที่เคยมี 2,557ตร.กม.ชี้One Mine Cleared One Family Saved สั่งสร้างความรับรู้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุ่นระเบิด

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการและมอบแนวทางปฏิบัติให้กับ “ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ”TMAC-Thailand Mine Action Center
ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า
ตามที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล(อนุสัญญาOttawa)ทำให้มีพันธกรณีหลักที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญาอย่างต่อเนื่อง

ในอดีตเมื่อปี 2543 ประเทศไทยมีพื้นที่อันตรายจำนวน 2,557 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ชายแดนและได้มีการปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่อันตราย 360 ตารางกิโลเมตร ใน 10 จังหวัด คือ. สระแก้ว จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลฯ เชียงใหม่ พิษณุโลกและ ชุมพร

พล.อ.พรพิพัฒน์ กำชับให้หน่วยจะต้องกำหนดแผนการปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

รวมทั้งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตระหนักถึงอันตรายจากทุ่นระเบิด

โดยวิธีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างเครือข่ายของผู้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของทุ่นระเบิด ให้มีการสอดแทรกการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของหน่วย ในการสร้างความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ ได้ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการปฏิบัติงานอย่าง รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามพันธกรณี

ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของไทย ว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นอาวุธที่มีอันตรายต่อมนุษยชาติ สมควรที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันกำจัดให้หมดไปโดยเร็ว

ดังแนวคิดที่ว่า ” หนึ่งทุ่นระเบิดที่เก็บกู้ได้ สามารถช่วยหนึ่ง ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ให้มีความปลอดภัย ”
One Mine Cleared One Family Saved

error: Content is protected !!