วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“ปลัดฯณัฐ” ฟิต มาก!!

 

จัดประชุมหัวหน้า นขต.กลาโหมสัญจรครั้งแรก กาญจนบุรี ตรวจการฝึกภาคสนาม “กองพันทหารสารวัตร กห.” ฝึก หลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปลุก “จิตวิญญาณความเป็นทหาร”

“บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผบ.พล.ร.9 ลงพื้นที่. กาญจนบุรีเพื่อเป็นประธานการประชุม ระดมความคิดเห็น “หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สัญจร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการบรรยายภารกิจและ แนวความคิดในการพัฒนาหน่วย อันได้แก่ แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพล การสร้างสนามฝึกเพื่อพัฒนากำลังรบ เพื่อตอบสนองภัยคุกคามในปัจจุบัน

และการฝึกหน่วย กองพันทหารสารวัตรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พัน.สห.สป.) ในหลักสูตรหน่วยทหารทรหด 1 เดือน

โดยได้ลงพื้นที่ชมการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง

และให้โอวาทแก่กำลังพลผู้ร่วมการฝึก ที่ สนามฝึก พล.ร.9(ร.19พัน2) ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ นอกจากระเบียบการฝึกที่จะได้รับแล้ว ยังเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพล เพื่อสร้างจิตวิญญาณความเป็นทหาร อันได้แก่ ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน

และเพิ่อ ให้กำลังพลสามารถปฏิบัติการรบได้อย่างหน่วยทหารราบทั้งยามศึกและยามสงบ

รวมทั้งดำรงชีพอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ และ ประชาชนต่อไป

error: Content is protected !!