วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

พี่ทหาร สานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล!

08 พ.ย. 2018
427

“แม่ทัพแบล็ค”นำเด็กอีสานใต้ บุกทำเนียบฯ พบ”นายกลุงตู่” จาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร

พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค2 นำเด็กนักเรียนจาก 9 จังหวัดในพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่ 5” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ให้เป็นกำลังของประเทศชาติที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ คิดดี พูดดี ทำดี ภักดี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน…

สำหรับโครงการพี่ทหารสานฝันสู่ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการยกระดับเตรียมความพร้อมสูงสุดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมี ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งกระจายโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม

รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติ การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเคารพเทิดทูนในสถาบัน พระมหากษัตริย์

โดยทีมวิทยากร คณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง เช่น หมอภาค พ.ท.น.พ.ภาคย์ โลหารชุน ครูนะ สัครินทร์ จงหาญ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งรุ่นนี้มีนักเรียนมาจาก จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร รวม 350 นาย

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวย้ำว่า ให้ทุกคนเป็นคนดีตามหลักศาสนา เคารพกฎกติกาบ้านเมือง “มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ สามัคคี พัฒนาตนเองและสังคม” คนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ร่วมกันต่อยอดสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

error: Content is protected !!