วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“แม่ทัพ4”มาเอง…ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

01 พ.ย. 2018
314

“แม่ทัพเดฟ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค” 4/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกองทัพบก

โดยมีนายอำเภอฉวาง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันที่ วัดศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการในที่ประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับความห่วงใยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยกลไกของศูนย์ดำรงธรรม

โดยมุ่งหวังให้การทำงานเป็นไปในลักษณะ “การเดินเข้าหาประชาชน” เพื่อรับฟังความเดือนร้อนและนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ พร้อมมอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ละกองทัพภาค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมกันทำงานในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เข้าไปรับฟังคลี่คลายและแก้ปัญหาของประชาชน

โดยให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นแกนกลางในการจัดทำแผนงานในการลงพื้นที่ ร่วมกันของหน่วยงาน ให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน มีความมั่นใจและมีช่องทางที่จะได้ระบายความเดือดร้อน ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วน

โดยพลเอก อภิรัชต์ ให้แนวความคิดเพิ่มเติมในการปฏิบัติ โดยให้จัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เป็นชุดเล็กๆ ลงในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล ธุรกันดาร โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงรับแจ้งความในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารให้สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมให้รับเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการร้องเรียน และจิตอาสาให้แต่งกายชุดจิตอาสาร่วมกับชุด เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการจัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ มี 2 ประเด็น กล่าวคือ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความเดือดร้อนสำคัญ เพื่อเอาประเด็นเหล่านั้นลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา

และประเด็นที่สองคือ ให้ไปพิจารณาว่าความเดือดร้อนที่มีในพื้นที่ อะไรบ้างที่ยังไม่มีการร้องเรียนขึ้นมา หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วน เลยไม่มีคนที่จะร้องขึ้นมา ให้พิจารณาแล้วก็ลงไปดูในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

จากนโยบายดังกล่าว กองทัพภาคที่ 4/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 ได้นำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ขึ้น แบ่งเป็นระดับจังหวัด 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดๆ ละ 1 ชุด รวม 14 ชุด และระดับอำเภอ 151 อำเภอ ในพื้นที่ภาคใต้ อำเภอละ 1 ชุด รวม 151 ชุดโดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ พร้อมทั้งสามารถชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในขั้นต้น หรือสามารถนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการแก้ปัญหาในระดับต่อไปได้

โดยกำหนด Kick Off เปิดตัวโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
พร้อมกันทั้ง 151 อำเภอ ของพื้นที่ภาคใต้ โดยในส่วนของพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่นำร่อง ที่แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ความสำคัญเป็นพื้นที่เปิดตัวโครงการฯ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความจำนงในการนำเสนอข้อมูล หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกองทัพบก ซึ่งโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ทั้ง 151 ชุด นี้ จะได้ขับเคลื่อนนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!