วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

นทพ. ชู 4 ยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนา-ยกระดับให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

31 ต.ค. 2018
238

พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็นประธานการประชุมของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามกลักยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น คือ

1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การพัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพ ในรูปแบบของแผนงานพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหา ที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ส่งผลให้คนชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

3. การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ ด้วยการ สนับสนุนส่วนราชการอื่น เช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนด้านการเกษตร

4. การพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และ ด้านการบริการ ให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับราษฎร รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผลงานของหน่วยและของรัฐบาล

นอกจากนี้ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ยังได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลด้านสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน และได้เน้นย้ำเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติด ไม่ให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดและใหัผู้ออกปฎิบัติงาน ในภาคสนาม รณรงค์ ให้พี่น้องประชาชน ได้รับรู้ ถึงภัยจากยาเสพ ซึ่งว่าถือเป็นวาระ สำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบาล

และให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกของกำลังพล โดยให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบปัญหาภัยพิบัติ หากเกิดเหตุขึ้นให้ทุกหน่วยจัดระดมสรรพกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกกรณีตามศักยภาพสูงสุดของหน่วย โดยยึดตามกหลักการทำงานที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา”

error: Content is protected !!