วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

“บิ๊กกบ”ตรวจเยี่ยมทร.ฝาก”บิ๊กลือ”แจงกระบวนการมุ่งสู่เส้นทางปชต.อย่างสมบูรณ์ของรัฐบาล

 

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยกองทัพเรือได้จัดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ให้การต้อนรับ

จากนั้นผบ.ทหารสูงสุด ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือ โดยกล่าวชื่นชมผลงานที่สำคัญของกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ อาทิ การพิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน การป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทหารในทะเลลำน้ำ และบริเวณชายฝั่ง ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพให้มีความพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล และสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งในพื้นที่ทางบกและทางทะเล การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การจัดกำลังทางเรือและอากาศยานสนับสนุนภารกิจของศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) เป็นต้น

” ผบ.ทหารสูงสุด ฝากให้กองทัพเรือช่วยชี้แจงกระบวนการนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของรัฐบาลในทุกวิถีทาง ให้ทำความเข้าใจกับกำลังพลถึงบทบาททหารที่จะต้องสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ต้องมีความเป็นเอกภาพ ต้องรู้หน้าที่และบทบาทที่ต้องปฏิบัติ ความเป็นหนึ่งเดียวของทหาร จะช่วยให้ประเทศสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่าผ่าเผย”

นอกจากนี้ผบ.ทหารสูงสุด ได้ชื่นชมผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้มุ่งมั่นสร้างกองทัพเรือให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารเรือทุกคนมั่นใจและยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ที่จะไม่นำพากองทัพเรือไปในทางที่เสียหายอย่างเด็ดขาด เนื่องจากท่านเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลักษณะทหารดีเยี่ยม มีความจงรักภักดี เสียสละ กล้าหาญ ยึดมั่นในเกียรติยศของทหารเรือ ท่านเป็นผู้ที่เข้าใจปณิธานของบรรพบุรุษชาวเรือ และค่านิยมกองทัพเรือ (SAIL) อย่างลึกซึ้ง ละเมียดละมัย คงเส้นคงวาและจะนำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและนานาชาติต่อไป

 

error: Content is protected !!