วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแก้ว” นำประชุม กอ.รมน.ขับเคลื่อนการบูรณาการ 8 กระทรวง 25 หน่วยงาน เร่งแก้ปัญหายาเสพติด ตามบัญชา “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม”

30 ต.ค. 2018
367

บิ๊กแก้ว พล.ท. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รองเสธ.ทหาร /รองเลขาธิการ กอ.รมน. ซึ่งรับผิดชอบสายงานด้านการข่าว และสายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ของ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม “ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 “(ศปป.2) ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายในการ บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า เพื่อบูรณาการ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีส่วนราชการ 8 กระทรวงฯ 25 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำแผนการแก้ปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกันเพื่อลดช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ การปรับห้วงเวลาให้ประสานสอดคล้องในการลงพื้นที่ร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ทั้งนี้ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานกลไกกำกับดูแล บูรณาการประสานงาน สนับสนุนทุกส่วนราชการการ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะต้องจัดการประชุมและติดตามผลความคืบหน้า แล้วรายงานให้ นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ทราบทุกเดือน ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่ทุกระดับ

ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือแจ้งที่สายด่วน กอ.รมน. 1374 ได้ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61 ได้มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 2. การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 3. การฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติและรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกเดือน

โดยได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รมว.กลาโหม กำกับดูแลในเรื่องนี้

และเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร-ตำรวจในพื้นที่ มทบ.37 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยได้เน้นย้ำงานสกัดกั้น งานด้านการข่าวและให้นำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้บูรณาการ การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งกำลังทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง โดยนำภาคประชาชนมาเป็นส่วนร่วมกันแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่างๆให้มากขึ้นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

error: Content is protected !!