วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เยี่ยมบ้านทหารบก

30 ต.ค. 2018
181

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม กองบัญชาการกองทัพบก ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

โดยมี บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
รุ่นที่ ๑๘ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๙ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๖๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๕ ด้านชีวิตรับราชการท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร อาทิ
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ปลัดบัญชีทหาร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองเสนาธิการทหาร และเสนาธิการทหาร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการ
เหล่าทัพ ครั้งที่ ๑ โดยได้มอบนโยบายที่สำคัญให้แก่เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การป้องกันประเทศ โดยการปฏิบัติการร่วม ๓ เหล่าทัพ ภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บัญชาการทางทหาร สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ สนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี ๖๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้รับมอบนโยบาย โดยสั่งการในโอกาสการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อ
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) ให้กำลังพลทุกนายตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มขีดความสามารถ เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาล ในฐานะคณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดตั้ง “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เน้นย้ำการแก้ปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และพัฒนากำลังพลให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็น “smart soldier strong army ”

error: Content is protected !!