วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

เดินหน้า R & D

“รองเสธ.โต้ง” เดินหน้า สานฝัน งานวิจัย ทร. สู่ความเป็นจริง…ขานรับ “บิ๊กลือ” ผบ.ทร.นักวิจัย …มุ่งหน้า สร้าง”เรือดำจิ๋ว หาข่าว,วางทุ่นระเบิด-UAV เพิ่มระยะตรวจการณ์ทางทะเล -ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน” สู่สายการผลิต ใช้งานได้จริง!! หนุน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

“รองเสธ.โต้ง” พลเรือโท ไกรศรี เกสร รองเสนาธิการทหารเรือ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสายงานด้านยุทธการ และ การวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการวิจัยที่สำคัญของกองทัพเรือ ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนา

ในฐานะที่ พลเรือเอกลือชัย เป็นทหารนักวิจัย จึงได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้มีผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ และสามารถนำไปสู่สายการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

และ มุ่งเน้นนำผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว มาใช้งานจริงในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพื่อรวบรวมข้อมูลผล จากการใช้งานไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัย ให้สามารถเข้าสู่สายการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแนวทางการพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

สำหรับโครงการวิจัยที่สำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น การวิจัยและพัฒนาเรือดำน้ำขนาดเล็ก ที่จะผลิตเรือต้นแบบให้มีขีดความสามารถในการลาดตระเวนหาข่าว การสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษของ ทร. รวมทั้งการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด

และยังมีโครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV สำหรับการเพิ่มระยะในการตรวจการณ์ทางทะเล

และโครงการจัดสร้างทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ซึ่งเป็นโครงการที่ พลเรือเอกลือชัย ผบ.ทร. เคยทำโครงการมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มแรก ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัล ด้วย

error: Content is protected !!