วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เปิดฉากแล้ว …. อามันยู่ยี่ AMAN YOUYI 2018 …ฝึกร่วม/ผสม รักษาสันติภาพ มาเลเซีย –จีน -ไทย ที่ มาเลเซีย

21 ต.ค. 2018
381

 

การฝึกร่วม/ผสม รักษาสันติภาพ AMAN YOUYI 2018 .. นี้ มาเลเซีย เชิญไทยเข้าร่วมการฝึกฯ กับ จีน เพื่อขยายขอบเขตการฝึก จากระดับทวิภาคี เป็น พหุภาคี มาเลเซีย –จีน -ไทย

โดยเป็น การฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKO) เน้นการบังคับใช้กำลังเพื่อให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Operations : PEO)

และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ทดสอบการใช้ขีดความสามารถทางทหาร สร้างเสริมประสบการณ์และความคุ้นเคยในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รวมทั้งพัฒนาการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ และหลักนิยมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพมิตรประเทศ

และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพล และเป็นการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพมิตรประเทศให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น

กรมยุทธการทหาร บก.ทัพไทย จัดตั้ง”กองอำนวยการฝึกร่วม/ผสม AMAN YOUYI 2018”

โดยมี เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

โดยมี ประชุมพัฒนาแนวความคิดและการวางแผนขั้นต้น (CDC/IPC) การฝึกร่วม/ผสม AMAN YOUYI 2018 29-31ม.ค.2561

การประชุมวางแผนขั้นกลาง (MPC) 4-30มิ.ย.2561 ที่ สโมสรนายทหารกองทัพมาเลเซีย

และการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) ระหว่าง 2-6 ก.ย.2561 ที่ PORT DICKSON มาเลเซีย

โดยมีการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) และการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นสถานี (Lane Training)

โดยมี ทหารมาเลเซีย-จีน-ไทย ข้าร่วมการฝึก รวมทั้งสิ้น1,330 นาย เป็นทหาน กองทัพมาเลเซีย 585 นาย กองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน 691 นาย และ กองทัพไทย 54 นาย

โดยจัดกำลังพลส่วนกองอำนวยการฝึกและส่วนสนับสนุนการฝึก 22 นาย ส่วน STAFFEX 14 นาย ส่วน ECG 9 นาย และส่วน FTX (ศตก.) 9 นาย

error: Content is protected !!