วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“ลูกคนสุดท้อง น้องคนสุดท้าย”

19 ต.ค. 2018
266

“แม่ทัพแบล็ค” สั่งเข้ม ห้ามทำร้าย”พลทหาร” ….ติวเข้ม ครูฝึก-ผช.ครูฝึกทหารใหม่ เตรียมรับ ทบ.ผลัด2 เริ่ม1 พย.นี้ แนะ สร้าง”ทหารใหม่” เป็นทหารอาชีพ เปรียบเป็น” ลูกคนสุดท้อง น้องคนสุดท้าย”

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค2มอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำสั่งการในการฝึกทหารใหม่ แก่ผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ทั้ง 56 หน่วยฝึกของกองทัพภาคที่ 2 รวม 163 นาย
.
ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดนโยบายด้านการฝึกให้หน่วยเพ่งเล็ง และให้ความสำคัญต่อการฝึกตามวงรอบประจำปี โดยถือว่าเป็นการฝึกที่เป็นมาตรฐานของกองทัพบก ซึ่งจะต้องจัดให้มีการฝึกตามขั้นตอนและครบถ้วนทุกหลักสูตร ตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น และการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงตามลำดับ
.
การฝึกทหารใหม่ เป็นการฝึกพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนให้เป็นทหาร ซึ่งผู้บังคับหน่วย และผู้บังคับหน่วยฝึก ตลอดจนผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ต้องบังคับบัญชา ปกครองดูแลการฝึกทหารใหม่ ตลอดจนสวัสดิการความเป็นอยู่ รวมทั้งขวัญและกำลังใจของทหารใหม่ อย่างต่อเนื่อง
.
นอกจากนี้ ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 กองทัพบก ได้มอบนโยบาย ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ปรับการตรวจสอบแข่งขันเพิ่มเติม ในสถานีที่ 2 การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น โดยยึดถือแนวทางตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการฝึกทหารใหม่
.
แม่ทัพภาค2 กล่าวว่า ผู้บังคับหน่วยตามลำดับชั้น ต้องให้ความสำคัญกับการฝึก หมุนเวียนมาตรวจเยี่ยมดูแลน้องๆทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จะทำให้การฝึกทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และครูทหารใหม่ ถือเป็นบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญ ในการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้น้องๆทหารใหม่ ที่จะเข้าประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ ได้แปรสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็น”ทหารอาชีพ” ที่พร้อมจะเสียสละ เลือดเนื้อ และชีวิตในการรับใช้ชาติบ้านเมืองตลอดห้วงระยะเวลาประจำการ และยังคงเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ขอให้พวกท่าน ได้เสริมสร้างตนเอง ให้เป็นผู้มีความพร้อม ในการเป็น”ครูทหาร” มีระเบียบวินัย มีความรู้ เป็นตัวอย่างที่ดี ดูแลทุกข์สุขทหารใหม่ ให้เหมือนกับ “ลูกคนสุดท้อง น้องคนสุดท้าย”

และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อเน้นย้ำ สั่งการ อย่างเคร่งครัด ต้องไม่มีการทำร้ายร่างกายโดยเด็ดขาด ให้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมีวินัย ความกล้าหาญ ความเสียสละ รู้รัก สามัคคี และมีการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ให้ปลูกฝังทหารใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

เน้นความปลอดภัยในทุกเรื่อง ให้มีระบบการส่งกลับสายแพทย์ที่รวดเร็วและทันเวลา ขอให้ทุกส่วนได้ร่วมมือ ร่วมใจกันเสริมสร้างน้องๆทหารใหม่ให้มีความพร้อม เป็นกำลังสำคัญของกองทัพ และประเทศชาติ

error: Content is protected !!