วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“ผบ.สูงสุด” นำ ผบ.เหล่าทัพ แถลงจุดยืน ปกป้อง สถาบัน และรักษาความมั่นคงประเทศ เน้น ปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ และ ร่วมมือต่างประเทศ

19 ต.ค. 2018
603

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งแรก ของ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. บิ๊กต่าย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. และ บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ร่วมประชุม ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอกพรพิพัฒน์ กล่าวแสดงความยินดี กับ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญรวมทั้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผ่านมา

และ ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน

ทั้ง 6 ด้าน คือ การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัย ป้องกัน ปราบปรามการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ และให้เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจที่สำคัญในทุกโอกาส

รวมทั้งสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ส่วน การป้องกันประเทศ ให้ใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations)

การรักษาความมั่นคงของรัฐ ให้สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศแผนแม่บทด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน จึงมอบหมายเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมการสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมในกรอบของรัฐบาล เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียนและในกรอบของกระทรวงกลาโหม

ตลอดจนเตรียมการจัดกิจกรรมในกรอบของกองทัพไทย และกิจกรรมในกรอบของเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในทุกระดับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย

ส่วนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การบรรเทาภัยพิบัติ และการฟื้นฟูการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รวมทั้งทำให้ประเทศก้าวเข้าสู่การมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” และ การบริหารจัดการกองทัพ

โดยบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพไทย ให้มีความทันสมัย ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นเวทีที่ร่วมกันพิจารณาและตกลงใจในประเด็นสำคัญ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประเทศชาติ รัฐบาล และประชาชน

error: Content is protected !!