วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ทัพเรือ เริ่มแล้ว….ฝึกอบรม “กู้ภัยทางน้ำ ทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย”

“บิ๊กปาน” พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เปิดโครงการอบรม”กู้ภัยทางน้ำ ทางทะเล และการดำน้ำกู้ภัย (ภาคกลาง) “

โดยกอ.รมน.จังหัวด ระยอง และ สรมน.ระยอง ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนาม “สิงห์อาสา” ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของอาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำ ให้มีความรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

และยังเพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพเรือได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

โดยโครงการจัดขึ้น ที่ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ ชลบุรี และ ต.พลาม อ.บ้านฉาง .ระยอง 12-14 ตุลาคม 2561

error: Content is protected !!