วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“ทำให้ดีที่สุด เพื่อ สิ่งที่ดีที่สุด”

12 ต.ค. 2018
403

“นายกสมาคมแม่บ้านทัพไทย”ประชุมมอบ4นโยบาย “หลังบ้าน”/ เทิดทูนสถาบันฯ-สร้างขวัญกำลังใจ-สร้างสามัคคี-หนุนร้านค้าสมาคม ยันพร้อมเป็นกำลังสำคัญ -ปฏิบัติงานเคียงข้าง ทุกองค์กร ยึด ม็อตโต้ Do the Best for the Best

“คุณตั๋น”จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะแม่บ้าน ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ ประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งแรก

เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้มีความสอดคล้อง และเป็นกำลังใจหลังบ้าน ที่สำคัญ

โดยได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ คือ 1.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การจัดกิจกรรมบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย

3. การส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากร้านค้าของสมาคมฯ

4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและคนในชาติ

ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็นในรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของครอบครัวกำลังพลที่จะได้รับ

และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานเคียงข้าง ร่วมกับทุกองค์กรอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุด

ดังคำขวัญที่ว่า “ทำให้ดีที่สุด เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด”

error: Content is protected !!