วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

3 องคมนตรีใหม่เตรียมเข้าเฝ้าในหลวง.ร.10 เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน

10 ต.ค. 2018
473

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2561 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 1. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี 2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี 3. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 องคมนตรีทั้ง 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

error: Content is protected !!