วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่กำลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯโดยกำลังพลที่เข้ารับฟังนโยบายจากผู้บัญชาการทหารเรือในวันนี้ ประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลเรือ ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ขึ้นไป นักศึกษาหลักสูตรของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๕ และนักเรียนบังคับบัญชาทุกชั้น รวมถึงนักเรียนบังคับบัญชานักเรียนจ่าทหารเรือทุกสายวิทยาการ ตลอดจนผู้ช่วยทูตทหารเรือที่ประจำการในสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ ๑๘ ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมรับฟังผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๗ นาย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเน้นย้ำ
ในภาพรวมให้อยู่บนพื้นฐานของการดำรงจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๗๙ ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยการนำยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่มีจุดมุ่งในการกำหนดบทบาทหลักของกองทัพเรือ ใน ๑๐ ปีข้างหน้า และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้กองทัพเรือมีกำลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเล และสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ เพื่อตอบสนองแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และบทบาทกองทัพเรือไว้๕ ประการ คือ ๑.ปกป้องสถาบัน ๒.ป้องกันประเทศทางทะเล ๓.สนับสนุนการรบทางบก ๔.การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล ๕.การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามที่สมเด็จพระสังฆราชทรงย้ำให้ประชาชนคนไทยรู้รักสามัคคี โดยฝากภาษิตธรรม “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” ซึ่งแปลความว่า “ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ” เพื่อร่วมสร้างพลังอันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวมอยู่บนพื้นฐานของการดำรงจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๗๙ ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยการนำยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่มีจุดมุ่งในการกำหนดบทบาทหลักของกองทัพเรือ ใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ บทบาทในการปฏิบัติทางการทหาร (Military Role) บทบาทในการรักษากฎหมายและการช่วยเหลือ และบทบาทในกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้กองทัพเรือมีกำลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเลและสามพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ Two Oceans and Three Areas, (OOAAA/Double O Triple A)” ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ เพื่อตอบสนองแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และบทบาทกองทัพเรือไว้ ๕ ประการ เรียงตามลำดับความสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ปกป้องสถาบัน ๒) ป้องกันประเทศทางทะเล ๓) สนับสนุนการรบทางบก ๔) การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล และ ๕) การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
ในภาพรวมนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังดำรงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การดำเนินการตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการปฏิบัติสำหรับขึ้นตรงกองทัพเรือที่มุ่งพัฒนา ด้านองค์บุคคล “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ด้านองค์วัตถุ “กำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force” ด้านองค์ยุทธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ” และ ด้านการบริหารจัดการ “มีโครงสร้างกำลังรบที่เหมาะสม ยกระดับการบริหารจัดการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม” อันเป็นการปฏิบัติที่สืบสานปณิธานของบรรพบุรุษทหารเรือไปสู่การบรรลุภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับภาพ “รับไม้ (ผลัด) ไร้การสะดุด” รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ “SAIL” ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภูมิใจ”
กรอบทิศทางของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่กำหนดนี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้ดำเนินการจัดทำตามกระบวนการจัดทำนโยบายโดยกรมฝ่ายอำนวยการ และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม โดยนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเน้นความสำคัญในงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการ และกลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งตรงสู่เป้าหมายสุดท้ายตามวิสัยทัศน์ได้อย่างประสานสอดคล้อง และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
การขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนั้น มีกลไกที่สำคัญ ได้แก่ กรมฝ่ายอำนวยการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำหน้าที่ในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติที่มีความเป็นรูปธรรม มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ และกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติตามที่สมเด็จพระสังฆราชทรงย้ำให้ประชาชนคนไทยรู้รักสามัคคี โดยฝากภาษิตธรรม “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” ซึ่งแปลความว่า “ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ” เพื่อร่วมสร้างพลัง อันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

Stop the Past, Start the New.
“หยุดสิ่งร้ายในอดีต เริ่มสิ่งที่ดีงามเพื่อความวัฒนาถาวร”

ยุทธเศรษฐ วังกานนท์
error: Content is protected !!