วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“บิ๊กแดง”ลั่น จะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือ เอาเปรียบประชาชน ประชุม เลขาฯคสช. ครั้งแรก ขอทุกคนร่วมมือ ให้สำเร็จอย่างเช่นที่ผ่านมา สั่ง ทุกฝ่าย เตรียมการสู่การเลือกตั้ง/ สั่งหนุน “ไทยนิยม ยั่งยืน”

01 ต.ค. 2018
514

บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ประเดิม ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.กกล.รส.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติครั้งแรกของปีงบประมา 2562

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า พลเอกอภิรัชต์ ได้ขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้บรรลุผลสำเร็จเหมือนเช่นที่ผ่านมา

พร้อมกับ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยเฉพาะโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งรัฐบาลกำลังขยายผลโครงการต่อจากที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว

เลขาธิการคณะรักษาความสงบเลยแห่งชาติ ระบุว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นนโยบายที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือเกษตรกร สร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อประเทศเป็นส่วนรวม

ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

​ สำหรับการดูแลภาพรวมของประเทศ เพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฐานะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษา และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมมีความสอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

​การประชุมในวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้แสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการทำงานในช่วงต่อไป

โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อประชาชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์

แต่ยังคงไว้ซึ่งภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย, การช่วยเหลือประชาชน,จัดระเบียบสังคม รวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พร้อมย้ำว่าในทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน

 

error: Content is protected !!