วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

เทิดทูนสถาบันฯด้วยชีวิต!!!

01 ต.ค. 2018
741

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 1 ต.ค.ที่ลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่างพล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกให้ พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1คนใหม่โดย พล.อ.กู้เกียรติ กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดีจนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่ตนได้รับราชการในกองทัพภาคที่ 1 จนเกิดความรักความผูกพันกับกำลังพล และความจริงใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะดำรงอยู่ในจิตใจตลอดไป จึงขอให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีตลอดไป

“ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่1 มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รองแม่ทัพภาคที่1 ตนจึงมีความมั่นใจกองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นหลักของกองทัพบก ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของประเทศ และ ราชบัลลังก์ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ” พล.อ.กู้เกียรติ กล่าว

ด้าน พล.ท.ณรงค์พันธ์ กล่าวภายหลังรับมอบธงประจำตำแหน่งว่า ตนพร้อมรับหน้าที่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ทภ.1 เป็นหน่วยทหารที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกองค์ ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ในการปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา ของพี่น้องประชาชน ตนจะยึดถือแนวทางและการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชา และ ผู้ช่วยผบ.ทบ.ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมจะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป

error: Content is protected !!