วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ส่งท้าย “บิ๊กต๊อก” ต้อนรับ “บิ๊กกบ” สู่เก้าอี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

28 ก.ย. 2018
649

บิ๊กต๊อก พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี และพิธีสวนสนาม เทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทน พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด การจัดกำลังในพิธีสวนสนามฯ ประกอบด้วยกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพ จำนวน 4 กองพัน

รวมทั้งกองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนยานยนต์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พลเอก พรพิพัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร เช่น อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร รองปลัดบัญชีทหาร ปลัดบัญชีทหาร รองเสนาธิการทหาร และ เสนาธิการทหาร

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งพิเศษ เช่น ตุลาการศาลทหารสูงสุด ด้วย

error: Content is protected !!