วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

กลับถิ่นเก่า!

บิ๊กต่าย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และว่าที่ ผบ.ทอ. คนใหม่ กลับถื่นเก่า กองบิน4 ตาคลี นครสวรรค์….. เพราะเคยเป็นนักบิน F16 ฝูงบิน 403 จนเป็น ผบ.ฝูงบิน 403 นี้ ….. แต่เพราะโตจาก ฝูงบิน 101 กองบิน1 โคราช…. ที่สุด บิ๊กต่าย ก็ได้เป็น ผู้บังคับการกองบิน1 โคราช

บิ๊กต่าย มากองบิน4 เพื่อทำพิธีส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก หรือ F16 ตามโครงการปรับปรุงความสามารถ (F-16 Mid-Life Update) เพื่อประจำการใน กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ผู้แทนบริษัท Lockheed Martin Aeronautics ผู้แทนบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด รวมถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองบิน 4 เข้าร่วมพิธี

กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก โดยการจัดหาแบบ รัฐบาลต่อรัฐบาล กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับปรุงระบบ Avionics ระบบอาวุธ และระบบป้องกันตนเองให้กับ เครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก ของฝูงบิน 403 กองบิน 4 ให้มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา มีระบบป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงรองรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี

โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 เครื่อง โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก ทั้ง 18 เครื่อง ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถ (Mid-Life Update) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้เครื่องบินมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถติดตั้งอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกลเกินสายตา ติดตั้งระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืน มีการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ส่งผลให้นักบิน และหน่วยบัญชาการและควบคุม มีความหยั่งรู้เท่าทันสถานการณ์การรบ สามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับยุทธศาสตร์การปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ปฏิบัติการรบร่วมกับเหล่าทัพอื่น รวมถึงมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!