วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ควบคุมสถานการณ์ !!

“บิ๊กป้อม” สั่ง ผบ.เหล่าทัพ กลางสภากลาโหม ให้ควบคุมสถานการณ์-รักษาบรรยากาศของประเทศให้เกิด ความสงบเรียบร้อย ไปสู่เลือกตั้ง ตามโรดแมพ ให้เลือกตั้งเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับ เชื่อมั่น จากทุกฝ่าย ทั้งในและต่างประเทศ /สนุบสนุน งาน กอ.รมน.

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า พลเอกประวิตร เป็นประธานการประขุม สภากลาโหม และสั่งการให้ เหล่าทัพ และหน่วยขึ่นตรง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

โดย ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ สนับสนุนการดำเนินงานของ กอ.รมน. ในฐานะ หน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

พร้อมท้ังให้สนับสนุนการดาเนินการตาม โรดแมป (Road map) ของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการควบคุมสถานการณ์และรักษาบรรยากาศของประเทศให้เกิด ความสงบเรียบร้อย ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เพื่อดารงเสถียรภาพความมั่นคง
ของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน

พลเอกประวิตร ยัง สั่งการ ให้ เตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ให้หน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เตรียมสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมการเลือกต้ังท่ัวไป ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมและเป็นท่ียอมรับ เชื่อมั่น จากทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ

ท้ังนี้ ขอให้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ได้ร่วม เรียนรู้บทเรียนและร่วมรักษาบรรยากาศความรักความสามัคคีของสังคมในทุกพื้นที่ ไปด้วยกัน เพื่อมิให้เกิดเงื่อนไข และอุปสรรคต่อการเลือกต้ัง ในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามที่ปรารถนาร่วมกัน

error: Content is protected !!